Česko-slovenský azylový Moot Court 2021

PRAVIDLA SOUTĚŽE

První část - Organizace soutěže

 

1. Moot Court z uprchlického práva (dále jen „Simulovaný soud“) je soutěží studentů práv simulující skutečný soudní proces v oblasti uprchlického, resp. azylového práva.

2. Simulovaný soud je založen na fiktivním případu (dále jen „Případ“). Případ je situován do prostředí fiktivního státu "Slavonie", který je členským státem EU a smluvní stranou Úmluvy o právním postavení uprchlíků.

3. Simulovaný soud se skládá ze dvou částí: a) Písemné kolo, skládající se z vypracování dvou memorand – jednoho z pozice právního zástupce žadatele o mezinárodní ochranu (tj. o azyl a doplňkovou ochranu), které bude argumentačně postaveno pro udělení ochrany v alespoň jedné z možných forem ochrany, a druhého z pozice státu, které bude argumentačně postaveno proti udělení ochrany. Memorandem se rozumí stanovisko na základě provedené analýzy vycházející z právních předpisů, judikatury apod. b) Ústní kolo.

4. Veškeré dotazy týkající se organizace soutěže prosím směřujte na organizační tým na adresu asylumlawmootcourt@prf.cuni.cz 

5. Doplňující otázky ohledně pravidel Simulovaného soudu nebo Případu prosím směřujte tamtéž.

 

Druhá část - Procesní pravidla

Soutěžní týmy

1. Simulovaného soudu se účastní dvoučlenné soutěžní týmy. Členové jednotlivých týmů musí být studenty některého z vysokoškolských oborů zaměřených na právo. Oba členové týmu musí společně pracovat na memorandech a účastnit se ústních kol.

2. Počet týmů, které se mohou Simulovaného soudu za každou z fakult zúčastnit, je omezen počtem dva týmy za jednu fakultu.

3. Každý tým bude mít svého kouče. Každý kouč může radit pouze jednomu týmu a nesmí být zároveň soudcem Simulovaného soudu. Úkolem kouče je poskytovat odborné rady především v oblasti stylistické úpravy memorand, způsobu právní argumentace a ústní prezentace. Kouč nesmí týmům pomáhat psát jednotlivá memoranda, provádět pro ně rešerše nebo poskytovat přímé řešení Případu. Kouče si tým obstarává sám, případně kontaktuje vyučující uprchlického práva na dané fakultě (zpravidla bude koučem vyučující kliniky uprchlického práva či jiný odborník na azylové a uprchlické právo).

4. Organizátoři přidělí po doručení přihlášky každému týmu identifikační číslo. Týmy se označují pouze těmito identifikačními čísly.

Soudci

1. Výraz „soudci“ označuje jak hodnotitele písemného, tak ústního kola.

2. Soudci písemných i ústních kol budou zkušení odborníci v oblasti azylového a uprchlického práva.

3. Každé memorandum bude v písemném i v ústním kole ohodnoceno stejnými kritérii hodnocení, které bude za tímto účelem poskytnuto organizátory.

4. Hodnotitelé ústních kol budou jiní soudci než ti, kteří hodnotí memoranda v písemném kole.

Případ

1. Účastníci mohou klást pořadatelům dotazy spadající do dvou kategorií: a. Právní či věcné, týkající se případu (typ A) b. Organizační či technické týkající se Moot Court (typ B)

2. Otázky typu A mohou účastníci Moot Court klást organizátorům do dne 21. února 2021, přičemž každý tým může položit maximálně pět otázek ohledně Případu. Všechny tyto otázky budou zodpovězeny v dodatku k případu, který bude všem týmům zaslán do 28. února 2021.

3. Otázky typu B mohou účastníci klást organizačnímu týmu bez omezení početního či časového.

4. Otázky typu A i B prosím zasílejte na emailovou adresu asylumlawmootcourt@prf.cuni.cz   

5. Případ je situován do prostředí fiktivního státu "Slavonie", který je členským státem EU a smluvní stranou Úmluvy o právním postavení uprchlíků. Bližší informace naleznete v Informacích o státu, který tvoří součást zadání Simulovaného soudu.

6. Mezinárodní ochranou se pro účely Simulovaného soudu rozumí azyl a doplňková ochrana.

Písemné kolo

1. Úkolem každého soutěžního týmu v písemném kole je vypracovat na základě Případu:

a) podání právního zástupce žadatele o mezinárodní ochranu k obecnému soudu Slavonie ve věci žádosti o udělení mezinárodní ochrany žadatele (podání bude argumentačně postaveno pro udělení některé z (či obou) forem ochrany);

b) podání státu Slavonie k obecnímu soudu Slavonie ve věci žádosti o udělení mezinárodní ochrany žadateli (podání bude argumentačně postaveno proti udělení některé z (či obou) forem ochrany);

2. Memorandum (každé) nesmí rozsahem přesáhnout 4.000 slov. Do rozsahu se nezapočítává titulní strana, seznam zkratek, poznámky pod čarou a závěrečný seznam použitých zdrojů. K určení počtu slov bude použito nástroje „Počet slov“ v programu MS Word 2010. Memorandum musí být dodáno elektronicky ve formátu PDF, zarovnáno do bloku, řádkování 1,5 a velikost písma 12. Úprava nadpisů, odrážek a jiných speciálních formátů je ponechána na úvaze týmu. Memoranda musejí být zaslána organizátorům dle časového harmonogramu na adresu asylumlawmootcourt@prf.cuni.cz  

3. Titulní strana memoranda musí obsahovat označení týmu číslem, jenž bude týmu přiděleno a sděleno organizátory. Identifikace týmu nesmí obsahovat jinou informaci než číslo týmu.

Hodnocení písemného kola

1. Hodnocení je anonymní, soudcům nesmí být známa jména členů týmu ani jiné skutečnosti týkající se týmu, jehož memorandum hodnotí, s výjimkou identifikačního čísla.

2. Celkové hodnocení se vypočítá jako aritmetický průměr hodnocení obou memorand jednotlivých soudců.

3. Hodnoceno bude zachycení skutkových okolností, nalezení a formulace právních problémů, práce s judikaturou a literaturou, rozsah a obsah argumentace.

4. Účastníkům budou před konáním ústního kola soutěže poskytnuty pouze komentáře soudců, kteří hodnotili písemná podání. Bodové hodnocení bude uveřejněno až při závěrečném hodnocení v rámci ústního kola.

5. Konkrétní pravidla, podle kterých budou vypracována jednotlivá hodnocení memorand naleznete zde.

Ústní kolo

1. Úkolem každého týmu v ústním kole je zastupovat na soudním jednání účastníky sporu Případu v určených procesních postaveních. Strana žadatele argumentuje pro udělení mezinárodní ochrany, strana státu argumentuje proti jejímu udělení. Určení procesního postavení a podání protistran, proti kterým bude tým v ústním kole vystupovat, budou týmům zaslány do 22. dubna 2021. 

2. Každý tým bude zastupovat obě strany, tj. bude jednou v postavení právního zástupce žadatele a jednou v postavení státu. Pokud se Simulovaného soudu zúčastní lichý počet týmů, vystoupí jeden vylosovaný tým v rámci ústního kola třikrát. Pro účely hodnocení nebude třetí vystoupení bráno v potaz, hodnocena budou pouze první dvě vystoupení.

3. Každý tým má na přednesení návrhu a na reakci na vystoupení protistrany k dispozici celkový časový limit 20 minut. Po uplynutí prvních pěti minut tohoto limitu může být přednesení návrhu přerušováno dotazy soudců. Čas, kdy strany odpovídají na otázky soudců, se započítává do celkového časového limitu.

4. Každý tým si sám rozvrhne, kolik času věnuje přednesení návrhu a kolik reakci na vystoupení protistrany. Reakce na vystoupení protistrany může trvat maximálně 5 minut.

5. Organizátor upozorní soudce i tým každou pátou minutu vystoupení.

6. Během ústního jednání jsou k aktivní účasti povinni oba členové týmu.

7. Soudce či organizátoři mohou určit odlišný průběh jednání za předpokladu, že bude zajištěno rovné postavení a stejné možnosti prezentace obou soutěžních stran.

8. Ústního jednání se mohou účastnit pouze týmy, které na ústním jednání přímo vystupují. To neplatí pro závěrečné ústní jednání, v němž budou dva nejlepší týmy soutěžit o první místo, tam mohou být přítomni v prostoru pro diváky všichni účastníci.

9. Simulovaný soud je otevřený pro veřejnost.

Hodnocení ústního kola

1. Celkové hodnocení se vypočítá jako aritmetický průměr hodnocení jednotlivých soudců.

2. Hodnocena bude právní argumentace, přednes a jeho kvalita, schopnost reagovat a přesvědčivost.

3. Konkrétní pravidla, podle kterých budou vypracována jednotlivá hodnocení ústních vyjádření naleznete zde.

Celkové hodnocení

1. Celkové umístění týmů bude určeno podle průměrů hodnocení písemného a ústního kola.

 

Třetí část - Společná a závěrečná ustanovení

1. Tato pravidla jsou závazná a týmy budou za jejich porušení sankcionovány.

2. Závažnost porušení pravidel a následnou formu sankce určují soudci či organizátoři podle vlastního uvážení v duchu spravedlnosti, zachování férovosti a dobré víry.

 

 

Undefined